Regulamin konkursu "Wygraj spotkanie z Dawidem"

MiniaturkaOgłaszamy rewelacyjny konkurs, którego główną nagrodą jest spotkanie z młodym artystą Dawidem Kwiatkowskim. Zasady są bardzo proste. Wystarczy kupić płytę i wyrazić swoje zdanie!

 

• Między 19 listopada a 16 grudnia, w dowolnym salonie Empik, kup album Dawida Kwiatkowskiego 9893
• Zachowaj rachunek
• Kopię rachunku wraz z ciekawą, autorską recenzją płyty prześlij na adres MyMusic Group; ul. Wichrowa 1A; 60-449 Poznań. Zakup płyty musi być dokonany przed wysłaniem zgłoszenia.
• Nie zapomnij wysłać również swojego adresu, numeru telefonu i e-maila. Musimy mieć z Tobą kontakt jeśli okażesz się zwycięzcą.

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 stycznia 2014 r., w dniu 18stych urodzin Dawida. Dziesięciu autorów najciekawszych recenzji spotka się osobiście z Dawidem Kwiatkowskim podczas koncertu w Warszawie 05.01.2014 r, w miejscu wyznaczonym przez Artystę.

Szczegółowy regulamin znajdziecie poniżej.

POWODZENIA !!!

Okładka
 

REGULAMIN KONKURSU "WYGRAJ SPOTKANIE Z DAWIDEM!"

1. Wstęp, przedmiot konkursu, zasady zgłoszeń

1. Niniejszy regulamin, wraz z wszystkimi innymi informacjami dostarczonymi przez Organizatora przed przystąpieniem do konkursu, określają zasady przystąpienia i udziału w konkursie. Poprzez przystąpienie do konkursu potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszy regulamin i zgadzasz się być nim związanym.
2. Pracownicy i ich najbliższa rodzina: Organizatora (szczegóły patrz § 5), spółek należących do grupy spółek Sony Music Entertainment i podmiotów od nich zależnych i/lub ich agentów, związanych z tym konkursem, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w konkursie, a ich przystąpienie do konkursu będzie nieważne.
3. Konkurs rozpocznie się o godzinie 00:01 dnia 19/11/2013 r. i zakończy się o godzinie 23:59 dnia 16/12/2013 r. Zgłoszenia do konkursu otrzymane po tym terminie (z jakiejkolwiek przyczyny) nie będą brane pod uwagę.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 01/01/2014 r.
5. Przystąpienie do konkursu jest dokonywane poprzez wysłanie pocztą lub przesyłką kurierską kopii paragonu dokumentującego zakup albumu Dawida Kwiatkowskiego 9893 w salonie Empik, informacji zawierającej dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) i odpowiedź na zadanie konkursowe (zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej).
6. Zadanie konkursowe polega na:
a) dokonaniu zakupu egzemplarza fizycznego płyty Dawid Kwiatkowski 9893 w dowolnym salonie sieci Empik i zachowaniu rachunku stanowiącego dowód zakupu, a następnie
b) przesłaniu kopii paragonu stanowiącego dowód zakupu albumu 9893 oraz ciekawej, autorskiej recenzji albumu 9893
Zakup płyty, o którym mowa w ust. 6 pkt a) musi zostać dokonany przed wysłaniem odpowiedzi na zadanie konkursowe określone w ust. 7 pkt b) (liczy się data i godzina wystawienia rachunku za zakup). Odpowiedź na zadanie konkursowe określone w ust. 7 pkt b) należy wysłać: pocztą na adres MyMusic Group, Ul. Wichrowa 1A, 60-449 Poznań z dopiskiem „Konkurs”

7. Odpowiedź na zadanie konkursowe powinna zostać wysłana pocztą, zgodnie z ust. 7-8 powyżej, w następującej formie:
a) forma – dowolna
b) język – polski
8. Uczestnik konkursu może wysłać dowolną ilość paragonów oraz odpowiedzi na zadanie konkursowe.

2. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest spotkanie z Dawidem Kwiatkowskim podczas koncertu w Warszawie 05/01/2014 r.
2. Spotkanie, o którym mowa w ust. 1:
a) będzie trwało minimum 15 min.
b) odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Artystę na terenie Warszawy
c) mogą być na nim obecni: zwycięzca, osoby zaproszone przez zwycięzcę (maksymalnie 2 osoby, w tym pełnoletni opiekun, jeśli zwycięzca nie ukończył 18 lat), przedstawiciele Organizatora.
3. Wartość nagrody wynosi 100 PLN.
4. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród wszystkich uprawnionych zgłoszeń w wyniku oceny odpowiedzi na zadanie konkursowe.
5. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie. W odpowiedzi na wiadomość od Organizatora zwycięzca będzie zobowiązany do przesłania za pośrednictwem e-mail kopii rachunku (skan, zdjęcie), o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt a). Pozytywna weryfikacja prawidłowości rachunku (data i godzina wystawienia) będzie podstawą do wydania nagrody zwycięzcy.
6. Jeżeli nie uda się ze zwycięzcą skontaktować albo nie odpowie on w ciągu 4 dni od wysłania przez Organizatora wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo zaoferowania nagrody kolejnemu uczestnikowi konkursu, aż do wyłonienia zwycięzcy.
7. W przypadku, w którym zwycięzca nie stosuje się i nie spełnia wymogów Zasad lub nie jest w stanie tego zrobić, Organizator jest upoważniony wg własnego uznania, zdyskwalifikować zwycięzcę, bez powstania żadnej dalszej odpowiedzialności w stosunku do zwycięzcy.
8. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego lub żądania alternatywnej nagrody w zamian za nagrody przewidziane w konkursie, a ponadto prawo żądania nagrody jest nieprzenoszalne na osoby trzecie.
9. W konkursie może zostać wyłoniony więcej niż jeden zwycięzca. Organizator zastrzega sobie również prawo do niewyłonienia żadnego zwycięzcy (pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia).

3. Prawa autorskie, odpowiedzialność

1. Uczestnik konkursu, przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe zgodnie z zasadami określonymi w § 1, oświadcza i gwarantuje, że przesłane materiały nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych i praw własności intelektualnej). Uczestnik oświadcza i gwarantuje także, że jest autorem przesłanych materiałów i że jest w pełni uprawniony do dysponowania tymi materiałami (w tym jest dysponentem praw autorskich i pokrewnych).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych przez Uczestników odpowiedzi na zadania konkursowe w akcji promocyjnej nagrań zespołu Dawid Kwiatkowski bez dodatkowej zgody i wynagrodzenia Uczestnika, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku oraz wizerunków innych osób utrwalonych podczas spotkania z zespołem DAWID KWIATKOWSKI, o ile Uczestnik zostanie zwycięzcą konkursu, w celu promocji zespołu DAWID KWIATKOWSKI i Organizatora. W szczególności ww. materiały mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych zespołu DAWID KWIATKOWSKI i Organizatora.
4. Uczestnik zwolni i przejmie od Organizatora odpowiedzialność względem osób trzecich, a także naprawi udokumentowaną szkodę oraz wyrówna uzasadnione i konieczne koszty, jakie podniosą osoby trzecie w zakresie wadliwości praw udzielonych zgodnie z niniejszym paragrafem, gdy oświadczenia i zapewnienia w nim zawarte okażą się niezgodne z prawdą.

4. Warunki Ogólne

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania uprawnień uczestników i sprawdzenia ich tożsamości.
2. Zgłoszenia, które są nieprawidłowe lub niekompletne będą nieważne. Żadna refundacja kosztów zgłoszenia nie będzie dokonywana. Organizator może odmówić przyznania nagrody lub rekompensaty, w przypadku oszustwa, nieuczciwości uczestnika lub braku uprawnień określonych Zasadami.
3. W przypadku wady, błędu, nieporozumienia lub sporu dotyczącego przeprowadzenia jakiejkolwiek części konkursu, decyzja Organizatora będzie wiążąca.
4. Organizator nie jest odpowiedzialny za awarie sieci, linii telefonicznej lub dotyczące komunikacji jakiegokolwiek rodzaju ani za zgłoszenia, która są niekompletne, wadliwe, niezrozumiałe lub te, które nie zostały doręczone przed końcową datą i czasem. Takie zgłoszenia będą nieważne.
5. MyMusic Group nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, straty lub uszkodzenia wynikające z przyjęcia lub używania jakiejkolwiek nagrody.
6. MyMusic Group nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek płatność jakichkolwiek podatków lub innych kosztów związanych z przyjęciem jakiejkolwiek nagrody.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i zmiany niniejszych Warunków bez powiadomienia w przypadku zaistnienia okoliczności pozostających poza jego kontrolą (siła wyższa).
8. Zasady będą podlegały wyłącznie prawu obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a uczestnicy nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów RP w zakresie ewentualnych sporów dotyczących konkursu.

5. Dane kontaktowe i dalsze Informacje

1. Organizatorem konkursu jest MyMusic Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wichrowej 1A. Wszelka korespondencja i pytania powinny być przesyłane pocztą na powyższy adres albo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym my-music.pl oraz w siedzibie MyMusic Group.