Zapraszamy do udziału w konkursie Rap Eskadry!

Zapraszamy do udziału w konkursie Rap Eskadry! Radio Eska, UMC Records i Wirtualna Polska zapraszają do udziału w konkursie Rap Eskadry! Macie szansę na kontrakt płytowy!

Już pod koniec listopada do sklepów trafi poczwórna płyta Rap Eskadry! Na pierwszej płycie znajdą się wszystkie największe przeboje grane w radiu Eska w 2005 roku, na drugiej premierowe kawałki artystów UMC Records i Camey Studio, które nigdy przedtem nie były publikowane. Trzecia płyta będzie zbiorem teledysków najczęściej puszczanych przez telewizyjne stacje muzyczne w Polsce. Ostatnia, czwarta płyta jest Wasza. Każdy może się na niej znaleźć. Tylko od Waszych chęci i umiejętności zależy, czy będziecie to właśnie Wy.

Rap Eskadra – konkurs dla młodych squadów.

Kleisz bity, tworzysz muzę, rymujesz, śpiewasz, gadasz – jednym słowem twoim życiem jest hip-hop, r’n’b, dance hall? Masz niepowtarzalną szansę, aby Twoją twórczość docenili inni. Radio ESKAUMC Records oraz Wirtualna Polska zapraszają do udziału w wielkim konkursie młodych twórców. Najciekawsze nagrania pojawią się na nadciągającej składance Rap ESKAdra, a zwycięzca ma szansę na kontrakt płytowy z UMC Records. Najlepsze nagrania zostaną również zaprezentowane na antenie Radia ESKA.

Specjalne jury składające się z dziennikarzy Radia ESKA i muzyków ze stajni UMC wybiorą najlepsze tracki. Ważne będą również oceny użytkowników naszego serwisu. Namawiamy więc wszystkich do wchodzenia na strony konkursowiczów i ocenianie ich. Pamiętajcie liczy się oryginalność, pomysłowość i przebojowość. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23 października 2005!

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

Wystarczy zostać członkiem Strefy, czyli założyć własną stronę w naszym serwisie i wgrać na serwery Wirtualnej Polski swój jeden (najlepszy Waszym zdaniem) numer. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na samy dole tego NEWS'a (dodając swój squad, koniecznie podawajcie prawdziwe i aktualne dane, ponieważ w innym przypadku nie będziemy mieli z Wami kontaktu, jeżeli zajdzie taka potrzeba). Jak zauważyliście, w dziale hip-hop pojawił się nowy gatunek - Rap EskadraJeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, jako gatunek utworu (przy wgrywaniu MP3) MUSICIE zaznaczyć właśnie "Rap Eskadrę". W innym przypadku Wasz kawałek po prostu nie weźmie udziału w zabawie. Nawet jeżeli Wasze produkcje już znajdują się w Strefie, a zdecydujecie się na udział w konkursie, musicie wgrać je do naszej poczekalni jeszcze raz, zaznaczając gatunek "Rap Eskadra".

=======================================================


Regulamin Serwisu "MP3"


1. Postanowienia ogólne


1.1. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki korzystania z Serwisu "MP3" będącego częścią Portalu "Wirtualna Polska".


1.2. Osoba łącząca się z niniejszą witryną internetową korzystająca z pełnego zakresu funkcjonalności, zwana dalej Użytkownikiem, wyraża bezwarunkową zgodę na treść Regulaminu.


1.3. Serwis "MP3" stanowi własność intelektualną Wirtualnej Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Traugutta 115 c, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068548.2. Definicje


2.1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.


2.2. Serwis ? oznacza serwis internetowy Portalu Wirtualna Polska dostępny pod adresem internetowym http://mp3.wp.pl


2.3. WP - oznacza Wirtualną Polskę Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Traugutta 115 c, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068548.


2.4. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Serwisu na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:


a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;


b) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.


2.5. Formularz - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi przekazanie WP danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)) niezbędnych do udostępnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.


2.6. Strona WWW - Strona WWW stanowi prezentację przesyłanych przez Internet danych i może być oglądaną przy pomocy specjalnego oprogramowania, nazywanego "przeglądarką internetową". Strona internetowa najczęściej jest napisana w języku HTML i zwykle prezentuje dane w postaci tekstu, grafiki, dźwięku i obrazu. Może także zawierać pliki i oprogramowanie


2.7. Zablokowanie Strony WWW - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Serwisu, poza możliwością przeglądania i usuwania plików ze swojej Strony WWW.3. Rejestracja Użytkowników, dane


3.1. Użytkownik, który chciałby założyć swoją Stronę WWW korzystając z możliwości Serwisu, powinien wypełnić Formularz, a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do WP, poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.


3.2. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:


a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);


b) dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;


c) osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik;


d) Użytkownikowi, którego dane osobowe są wpisane do Formularza, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


3.3. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.


3.4. Administratorem zbioru danych osobowych zawierającego dane wpisane do Formularza jest WP.


3.5. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:


a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;


b) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;


c) upoważnieniem WP do przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu w celu świadczenia usług objętych Pakietem Usług;


d) przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza.


3.6. Wypełniając Formularz lub w trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik może zostać poproszony przez WP o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub w innych celach. W takim przypadku Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mając na względzie następujące okoliczności:


a) zgoda jest dobrowolna i WP - z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z Regulaminu - nie uzależnia możliwości korzystania z Serwisu od jej uzyskania;


b) Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;


c) powierzenie WP danych osobowych następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w Formularzu;


d) powierzenie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą i przyjęcia do wiadomości uprawnienia, o którym mowa w Punkcie 3.5 d;


e) administratorem zbioru danych osobowych Użytkownika jest WP; WP jest przy tym uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).


3.7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od WP oraz innych osób:


a) na adres poczty elektronicznej Użytkownika prowadzonej przez WP;


b) na telefon komórkowy, którego numer Użytkownik udostępnił WP (w tym sms);


c) za pośrednictwem komunikatora (messengera) prowadzonego przez WP.


3.8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta, z zastrzeżeniem konsekwencji określonych w Regulaminie.


3.9. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub usunięcie danych uprawnia WP do Zablokowania Strony WWW lub zaprzestania świadczeń na jego rzecz.


3.10. WP może zaprzestać udostępniania możliwości korzystania z Serwisu Użytkownikowi, który nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych lub cofnie taką zgodę.4. Strony WWW Użytkowników


4.1. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu będzie mógł za pośrednictwem Serwisu założyć i utrzymywać własną Stronę WWW, umożliwiającą przechowywanie i bezpłatne udostępnianie innym osobom przez Użytkownika utworów (muzyki, tekstu, zdjęć, scenariusza, filmu, teledysku i innych).


4.2. Utwory mogą być przechowywanie i udostępniane we własnym imieniu Użytkownika w formie plików MP3 o minimalnej jakości 128kbps/44Khz (całe utwory). Użytkownik może umieścić dowolną liczbę utworów, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie.


4.3. Użytkownik oświadcza, że jest autorem zamieszczonych na swojej Stronie WWW utworów (muzyki, tekstu, zdjęć, scenariusza, filmu, teledysku i innych) lub nabył prawa autorskie do utworów w niezbędnym zakresie.


4.4. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa pokrewne do zamieszczonych na swojej Stronie WWW utworów lub nabył takie prawa w niezbędnym zakresie.


4.5. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu w niezbędnym zakresie prawa do fonogramów wykorzystanych na jego Stronie WWW.


4.6. Użytkownik oświadcza, że posiada niczym nieograniczone prawo do umieszczenia utworów na Stronie WWW oraz bezpłatnego udostępniania innym osobom utworów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


4.7. Użytkownik oświadcza, że dokona stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują prawa do utworów, plików i fonogramów zamieszczonych na swojej Stronie WWW, jeżeli uprawnione osoby występują z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.


4.8. Użytkownik oświadcza, że dopełni wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych w celu wykorzystywania swojej Strony WWW zgodnie z Regulaminem.


4.9. Z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że nie będzie zamieszczał za pośrednictwem Serwisu na swojej Stronie WWW ani udostępniał osobom trzecim utworów, które nie spełniają warunków określonych w punktach 4.2 ? 4.8.


4.10. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką może ponieść WP z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z przysługującymi im prawami do utworów, plików lub fonogramów zamieszczonych i udostępnianych przez Użytkownika na jego Stronie WWW.


4.11. Pliki, w których utrwalono utwory dostarczone przez Użytkownika będą podlegały wstępnej weryfikacji przez WP pod względem technicznym oraz prawnym i merytorycznym. Pliki o objętości większej niż 30 MB, pliki zawierające utwory o niskiej jakości nagrania, naruszające Regulamin, prawa osób trzecich, dobre obyczaje albo utrwalone z błędami nie będą zamieszczane w Serwisie lub zostaną z niego usunięte.


4.12. WP zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, oprogramowania przeznaczonego do udostępniania Stron WWW.


4.13. WP zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania Stron WWW.


4.14. WP zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności Stron WWW, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.5. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami.


5.1. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zgodnie z treścią umów zawartych przez osoby, którym przysługują prawa do utworów, udostępnianie jakiegokolwiek prawa do utworu, który Użytkownik zamierza zamieścić na swojej Stronie WWW wymaga pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, Użytkownik zobowiązuje się do uprzedniego skontaktowania z taką organizacją i ustalenia zasad umieszczenia i udostępniania utworu na Stronie WWW Użytkownika.


5.2. Użytkownik nie może zamieszczać na swojej Stronie WWW żadnego utworu, o którym mowa w punkcie 5.1 bez:


a) uprzedniego ustalenia ze stosownymi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi zasad umieszczenia i udostępniania utworu na Stronie WWW Użytkownika, w tym odpłatności za umieszczenie i udostępnianie utworu;


5.3. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką może ponieść WP z tytułu roszczeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi związanymi z utworami zamieszczanymi i/lub udostępnianymi na Stronie WWW Użytkownika.6. Odpowiedzialność


6.1. Użytkownik zamieszcza i udostępnia treści na swojej Stronie WWW we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.


6.2. Usługa WP w zakresie Stron WWW Użytkowników ogranicza się do zapewnienia technicznych możliwości założenia przez Użytkownika i utrzymywania przez niego Strony WWW. Oznacza to w szczególności, że WP nie publikuje ani nie udostępnia na Stronach WWW Użytkowników żadnych utworów (poza elementami Portalu WP) i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszania cudzych praw do utworów zamieszczonych i udostępnianych na Stronach WWW Użytkowników w ramach Serwisu.


6.3. WP dołoży starań, aby korzystanie ze Stron WWW było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie ze Stron WWW. WP nie odpowiada z tytułu gwarancji lub rękojmii obejmujących dostępność, dokładność i niezawodność plików dostępnych na Stronach WWW Użytkowników w ramach Serwisu oraz z tytułu ich nieprzydatności do określonych celów. WP nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z faktu użycia lub niemożności użycia tych plików. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci internet WP podaje na stronach Portalu Wirtualna Polska.


6.4. WP nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.


6.5. WP nie ponosi odpowiedzialności za:


a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;


b) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których WP przy zachowaniu należytej staranności nie była wstanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;


c) korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;


d) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;


e) przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od WP;


f) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od WP;


g) szkody wynikłe z niedostarczenia plików lub opóźnień wysyłanych plików z przyczyn niezależnych od WP;


h) z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze udostępnianiem Stron WWW.


i) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.


6.6. WP zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego plików, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.


6.7. Wyłącznym źródłem zobowiązań WP jest Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla WP.7. Korespondencja


7.1. WP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem Stron WWW na adres e-mail wybrany przez Użytkownika w Formularzu.


7.2. WP zastrzega sobie prawo do:


a) przesyłania na adres e-mail Użytkownika treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od WP jak i innych podmiotów,


b) WP dopełni starań, aby treści informacyjne i reklamowe były przesyłane bez ingerencji w treści listów elektronicznych, które wysyłają i otrzymują Użytkownicy,


c) WP zastrzega sobie prawo do umieszczania w miejscach do tego przeznaczonych na Stronie WWW Użytkownika treści.8. Reklamacje


8.1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Serwisem poprzez Forum serwisu (http://mp3.wp.pl/forum/), lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." data-mce-href="mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="color: rgb(153, 153, 153); text-decoration: none; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.8s; -webkit-transition-timing-function: ease; -webkit-transition-delay: 0s; ">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


8.2. WP rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WP zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.


8.3. Odpowiedź na reklamacje WP kieruje na adres Użytkownika podany w Formularzu.9. Postanowienia końcowe.


9.1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu lub usuwać elementy umieszczane przez siebie na Stronie WWW w każdej chwili.


9.2. WP może zrezygnować z udostępniania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w całości lub w części w każdej chwili. Prawo WP, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje w szczególności uprawnienie do natychmiastowego usuwania elementów (w tym utworów) umieszczanych przez Użytkowników na Stronach WWW.


9.3. WP ma prawo do zablokowania Strony WWW, zaprzestania udostępniania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu lub usuwania elementów (w tym utworów) Strony WWW Użytkownika w szczególności w przypadku gdy poweźmie wiadomość iż Użytkownik poprzez Stronę WWW narusza prawo, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.


9.4. Regulamin może być zmieniany przez WP w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.


9.5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.


9.6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.


9.7. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.


9.8. Wirtualna Polska SA informuje, że ogłoszono w stosunku do niej upadłość z możliwością zawarcia układu.


============================================================

http://mp3.wp.pl/p/informacje/njus/239043.html