Opłaty ZAiKS za radio internetowe

 

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH STOWARZYSZENIA AUTORÓW ZAiKS ZA NADAWANIE UTWORÓW W SIECIACH INTERAKTYWNYCH (WEBCASTING)

(zatwierdzona uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w dniu 28.02.2008 r.)

 

I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Tabela dotyczy nadawania w sieciach interaktywnych drogą emisji radiowej lub telewizyjnej utworów: słownych (literackich, w tym scenariuszy filmowych), muzycznych, słowno-muzycznych, choreograficznych, muzyczno-choreograficznych i pantomimicznych z kategorii „małych praw”, w tym w utworach audiowizualnych.

 

II. STAWKI

1. Nadawanie utworów w programie radiowym

Stosownie do czasu nadawania w programie utworów chronionych prawem autorskim stawki wynagrodzeń, z zastrzeŜeniem wynagrodzeń minimalnych, wynoszą:

a/ do10%
 -1

b/ powyżej 10%– 25% -2%

c/ powyżej 25% – 40% -3%

d/ powyżej 40% – 50% -4%

e/ powyżej 50% – 60% -5%

f/ powyżej 60% – 70% -6%

g/ powyżej70% -7%

wszystkich wpływów (z wyłączeniem podatku VAT), uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością nadawczą, w tym zwłaszcza: z reklam, ogłoszeń, komunikatów, programów sponsorowanych, sprzedaŜy czasu antenowego, umów barterowych, świadczeń teksowych, dotacji, subwencji, innych świadczeń i innych wpływów związanych z promowaniem w postaci bezpośredniej lub pośredniej usług, towarów bądź firm.

2. Nadawanie utworów w programie telewizyjnym

Stosownie do charakteru programu (patrz rozdział IV) stawki wynagrodzeń, z zastrzeŜeniem wynagrodzeń minimalnych, wynoszą:

a/ program informacyjny -1%

b/ program filmowy -2.5%

c/ program ogólny -3.15%

d/ program muzyczny -4.75%

wszystkich wpływów (z wyłączeniem podatku VAT), uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością nadawczą, w tym zwłaszcza: z reklam, ogłoszeń, komunikatów, programów sponsorowanych, sprzedaŜy czasu antenowego, umów barterowych, świadczeń teksowych, dotacji, subwencji, innych świadczeń i innych wpływów związanych z promowaniem w postaci bezpośredniej lub pośredniej usług, towarów bądź firm.

 

III. WYNAGRODZENIA MINIMALNE

Miesięczne wynagrodzenia autorskie obliczone według stawek określonych w rozdziale II nie mogą być niŜsze niŜ wynagrodzenia ustalone według zasad poniŜszych:

1. dla programu „radiowego”

a) od 1 do 50 jednoczesnych odbiorców – 100 PLN/miesiąc,

b) od 51 do 100 jednoczesnych odbiorców – 200 PLN/miesiąc,

c) od 101 do 250 jednoczesnych odbiorców – 400 PLN/miesiąc,

d) od 251 do 500 jednoczesnych odbiorców – 800 PLN/miesiąc,

e) od 501 do 1000 jednoczesnych odbiorców – 1000 PLN/miesiąc,

f) od 1001 do 10.000 jednoczesnych odbiorców – 2000 PLN/miesiąc,

g) ponad 10.000 jednoczesnych odbiorców – 4000 PLN/miesiąc.

 

2. dla programu „telewizyjnego”
2.500,- zł/miesiąc za program 24- godzinny, przy czym obliczone w ten sposób

wynagrodzenie nie moŜe być niŜsze niŜ 250 zł/miesiąc.

 

IV. WYJAŚNIENIA, DEFINICJE

1. Utworami naleŜącymi do kategorii „małych praw” są utwory słowne (literackie), muzyczne, słowno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne nie naleŜące do kategorii „wielkich praw”, w tym drobne utwory słowne, muzyczne i słowno- muzyczne, o których mowa w art.21 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.nr 90 z 2006 r. poz.631 z późn. zm.), a takŜe scenariusze utworów audiowizualnych, takich jak filmy fabularne, telewizyjne, dokumentalne, seriale.

2. Do kategorii „wielkich praw” naleŜą utwory stanowiące duŜe formy literackie, dramatyczne (sceniczne), dramatyczno-muzyczne (sceniczno-muzyczne), muzyczno-choreograficzne lub pantomimiczne będące zamkniętą całością tematyczną i artystyczną, nadawane w całości lub w części, a w szczególności:

a) w dziedzinie utworów literackich: powieści, opowiadania, nowele, utwory wierszowane powyŜej 13 wersów wraz z tytułem, z wyjątkiem tekstów w utworach słowno-muzycznych,
b) w dziedzinie utworów dramatycznych: dramaty, komedie, farsy,

c) w dziedzinie utworów dramatyczno-muzycznych i muzyczno- choreograficznych: opery, operetki, komedie muzyczne, musicale, pantomimy, balety, śpiewogry, oratoria.

NaleŜą do „wielkich praw” poszczególne większe części utworów, stanowiące zamkniętą kompozycyjnie twórczą całość tematyczną i artystyczną, jak np. akt opery, dramatu.
Nie zalicza się do „wielkich praw” nadań pojedynczych fragmentów utworów, jak np. arie operowe, uwertury.

3. „Programem” jest uporządkowany, regularnie rozpowszechniany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych, pochodzący od jednego nadawcy.

4. „Audycją” jest część programu radiowego lub telewizyjnego, stanowiąca odrębną całość ze względu na treść, przeznaczenie lub autorstwo zawartych w niej przekazów.

5. „Programem ogólnym” jest zestaw audycji wielotematycznych, w tym między innymi rozrywkowych, filmów fabularnych, dokumentalnych, podróŜniczych, animowanych, seriali, audycji informacyjnych, publicystycznych, teleturniejów, porad kulinarnych itp.

6. „Programem informacyjnym” jest zestaw audycji w większości informacyjnych, publicystycznych itp., przy czym zawartość utworów, o których mowa w pkt 1 wynosi nie więcej niŜ 20 % ogólnego czasu nadawania.

7. „Programem filmowym” jest zestaw audycji, w którym filmy stanowią co najmniej 80 % ogólnego czasu nadawania.

8. „Programem muzycznym” jest zestaw audycji, w którym utwory muzyczne i słowno-muzyczne stanowią co najmniej 80 % ogólnego czasu nadawania.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stawki wynagrodzeń określone w Tabeli nie obejmują podatku od towarów i usług

(VAT).
2. Tabela nie ma zastosowania do nadań radiowych i telewizyjnych poza sieciami interaktywnymi. Do nadań tych stosuje się odrębne tabele.

3. Na pisemny wniosek licencjobiorcy płatności wynikające z niniejszej tabeli w pierwszym roku działalności nadawczej ulegają zmniejszeniu o 15 %, w drugim o 10 % pod warunkiem, Ŝe zawarcie umowy nastąpiło przed rozpoczęciem działalności nadawczej.

4. Stawki wynagrodzeń będą podlegać zmianie (waloryzacji) w okresach rocznych na dzień 1 kwietnia, począwszy od dnia 1 kwietnia 2009 roku, z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Waloryzacja na dany rok będzie dokonywana, o ile od ostatniego ustalenia wysokości stawek ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną nie mniej niŜ 1 %. Waloryzacja stawek dokonywana będzie równieŜ w przypadku, gdy w kaŜdym z kolejnych trzech lat wskaźnik, o którym mowa powyŜej będzie niŜszy niŜ 1%, zaś suma wskaźników za cały okres trzyletni przekroczy 2,5%.

5. Tabela niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 r.