SAWP

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych SAWP (dawniej Stowarzyszenie Polskich Artystów Wykonawców Muzyki Rozrywkowej).

Powstało w roku 1994 w celu podjęcia działalności w charakterze organizacji zbiorowego zarządzania prawami artystów wykonawców.

Cel ten realizujemy skutecznie od chwili uzyskania zezwolenia na działalność w tym charakterze od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dawniej Ministra Kultury i Sztuki). Naszymi członkami są między innymi popularni artyści, których repertuar stanowi w przybliżeniu ponad 50 procent nadawanego przez radio repertuaru polskiego.

Stowarzyszenie SAWP powstało w 1994 roku. Na mocy Decyzji Ministra Kultury i Sztuki uzyskało status organizacji zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych w następującym zakresie: utrwalanie, zwielokrotnianie określonych technik, wprowadzenie do obrotu, publiczne odtwarzanie, najem, dzierżawa, nadawanie. SAWP było pierwszą w Polsce organizacją zbiorowego zarządzania powstałą na gruncie ustawy z 4.02.1994 r., budowaną od podstaw, która nie odziedziczyła starych struktur organizacyjnych i członkowskich, siedziby władz czy regulaminów.

Co robimy i w czym możemy pomóc? Zbiorowo zarządzamy prawami. Co to znaczy?

W imieniu artystów, którzy powierzyli nam prawa zawieramy umowy z użytkownikami, przede wszystkim z nadawcami (radio, telewizja). Na mocy tych umów użytkownicy mają obowiązek prowadzenia szczegółowych sprawozdań nadawanego repertuaru i co za tym idzie dokonywania zapłaty należnych artystom wynagrodzeń. W praktyce wygląda to w ten sposób, że artysta zgłasza się do nas raz w ciągu kwartału i otrzymuje wypłatę należnych mu wynagrodzeń z tytułu nadawanych jego artystycznych wykonań. Pobieramy i dzielimy kwoty otrzymane z opłat od tzw. czystych nośników.

Kwoty te nie są dzielone pomiędzy poszczególnych artystów, lecz pomiędzy uprawnione organizacje zbiorowego zarządzania, których repertuar wykorzystywany jest w ramach prywatnego kopiowania tj. kopiowania na użytek osobisty. Część, która przypada na nasze Stowarzyszenie dzielona jest pomiędzy naszych członków oraz osoby nie zrzeszone.

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno Muzycznych Warszawa, Al. Jana Pawła 64
PRAWO AUTORSKIE

Rozdział 11

Prawa pokrewne

Oddział 1 Prawa do artystycznych wykonań

Art. 85.

1. Przedmiotem prawa do artystycznego wykonania jest, pod warunkiem jego ustalenia, każde wykonanie utworu mające charakter artystyczny, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności działania: aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, tancerzy i wokalistów oraz osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

Art. 86.

1. Artyście wykonawcy przysługuje, w granicach określonych przepisami ustawy, wyłączne prawo do:
1) ochrony dóbr osobistych dotyczących artystycznego wykonania,
2) korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania nim na poszczególnych polach eksploatacji,
3) wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania.

2. Wyłączne prawo korzystania i rozporządzania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje prawo do:
1) utrwalania,
2) zwielokrotniania określoną techniką,
3) wprowadzenia do obrotu,
4) publicznego odtwarzania, chyba że jest ono dokonywane za pomoca wprowadzonego do obrotu egzemplarza,
5) najmu,
6) dzierżawy,
7) nadawania, chyba że jest ono dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza.

3. W przypadku nadawania lub publicznego odtwarzania wykonania za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artyście wykonawcy przysługuje prawo do stosownego wynagrodzenia.

Art. 87. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zawarcie przez artystę wykonawcę z producentem utworu audiowizualnego umowy o współudział w realizacji utworu audiowizualnego przenosi na producenta prawa do rozporządzania i korzystania z wykonania, w ramach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji.

Art. 88. Prawo artysty wykonawcy nie narusza prawa autorskiego do wykonywanego utworu.

Art. 89. Prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 i 3, gaśnie z upływem piećdziesieciu lat następujacych po roku, w którym artystyczne wykonanie po raz pierwszy ustalono.

Art. 90. Przepisy ustawy stosuje się do artystycznych wykonań, które:
1) dokonane zostały przez obywatela polskiego albo osobę zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) zostały ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4) są chronione na podstawie umów międzynarodowych.

Art. 91. Domniemywa się, że kierownik zespołu jest umocowany do reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania. Domniemanie to stosuje sie odpowiednio do części artystycznego wykonania mających samodzielne znaczenie.

Art. 92. Do artystycznych wykonań stosuje się odpowiednio przepisy art. 8-10, 12, 18, 21, 41-45, 47-49, 52-55, 57-59, 62-68, 71 i 78.

Art. 93. Do prawa do artystycznego wykonania stosuje się odpowiednio przepis art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.