Reklama

  Czy kupujemy piraty?

  Czy kupujemy płyty kompaktowe?
  Jeśli tak, to czy zdarza nam się kupować PŁYTY PIRACKIE?
  Kto kupuje i za ile?

  Kupuje je 43.5% respondentów. W grupie tej jest istotnie więcej mężczyzn, niż kobiet - mężczyźni kupują częściej (53.7)%, niż kobiety (46.3%)

  Struktura wieku w grupie nabywców jest następująca:
  15-25 lat - 33.0%
  26-40 lat - 31.6%
  40-60 lat - 31.6%
  ponad 60 lat - 3.7%

  Stan posiadania wśród kupujących kompakty:
  1-10 płyt - 17.3%
  11-50 płyt - 53.6%
  51-100 płyt - 20.9%
  więcej niż 100 - 6.9%
  żadnej - 1.1%

  Płyty są najczęściej kupowane:
  w sklepie muzycznym - 55.4%
  w Empiku - 25.9%
  na stadionie 10-lecia - 21.9%

  KUPOWANIE PŁYT PIRACKICH

  Wśród kupujących płyty kompaktowe ponad połowa przyznaje, że zdarza im się kupować płyty pirackie:

  • Kupują płyty pirackie - 50.7%
  • Nie kupują - 46.3%
  • Odmawiają odpowiedzi - 3.0%

  Twierdzą, że ostatniego "pirata" kupili:

  • W ciągu ostatn. miesiąca - 28.9%
  • 2-3 miesiące temu - 18.8%
  • Dawniej niż 3 mies. temu - 52.4%

  Kupujący płyty pirackie mają w domu nieco więcej płyt, niż nie kupujący:

  Ilość płyt w domu Kupujący „piratów” Nie kupujący
  1-10 płyt 14.3% 20.5%
  11-50 płyt 54.3% 52.9%
  51-100 płyt 23.3% 18.4%
  więcej niż 100 8.1% 5.8%
  żadnej 0.0% 2.2%

  KTO KUPUJE "PIRATY" ?

  Czynniki najsilniej różnicujące deklarowaną częstość kupowania "piratów" zestawione są poniżej; podane wielkości to procenty przyznających się do kupowania piratów w odpowiedniej podgrupie kupujących płyty kompaktowe:

  Ilość osób w rodzinie:
  Do czterech - 53%
  Pięć lub więcej - 12%

  Status społeczny:
  Uczniowie, studenci - 71.0%
  Inni - 44.8%

  Dochód na osobę:
  Ponad 1000 zł/mies - 28.5%
  Pozostali - 56.1%

  Płeć:
  Mężczyźni - 58.2%
  Kobiety - 42.0%

  Wykształcenie:
  Wyższe, niep. wyższe - 34.9%
  Pozostali - 55.6%

  Wiek:
  15-40 lat - 56.5%
  powyżej 40 lat - 38.3%

  Zapytaliśmy telefonicznie 500 mieszkańców Warszawy, czy:

  • kupują płyty kompaktowe
  • jeśli tak, to czy zdarza im się kupować płyty pirackie.

  Dodatkowo pytaliśmy też o miejsca kupowania płyt, o kupowanie książek, chodzenie do kina i kupowanie biletów u "koników". Wyniki reprezentatywne dla badanej populacji (mieszkańcy Warszawy w wieku od 15 lat w górę, posiadający w domu telefon) są następujące:

  KTO KUPUJE PŁYTY KOMPAKTOWE?

  W całej próbie było 48.5% osób deklarujących, że "kupują płyty kompaktowe", co oznacza, że w badanej grupie jest 39.1% - 48.0% nabywców takich płyt.

  • Jak było do przewidzenia, grupa najczęściej kupujących to:
  o uczniowie i studenci (kupuje 68.4% tej grupy), a co za tym idzie
  o ludzie młodzi w wieku 15-25 lat (kupuje 66.6%)
  o kawalerowie i panny (60.3%)
  o nie posiadający własnego dochodu (60.3%)

  • jest interesujące, że związek między poziomem dochodów osobistych respondenta a kupowaniem płyt jest niezbyt silny. Natomiast fakt kupowania - lub nie - jest niezwykle wyraźnie związany z poziomem dochodów na osobę w rodzinie:
  o osoby z domów o deklarowanym dochodzie do 350 zł na osobę kupują kompakty najrzadziej (29.4% tej grupy) [Nb. - zadziwiające jest, że niemal co trzecia osoba deklarująca tak niski dochód twierdzi, że kupuje ten dość drogi w końcu produkt.]
  o w grupie respondentów o dochodach 350 - 1000 zł płyty kupuje ok. 40% i w grupie tej nie ma istotnego związku między poziomem dochodów a częstością kupowania
  o przy dochodach na osobę 1000 zł lub więcej ilość nabywców płyt kompaktowych jest zdecydowanie wyższa, wynosi 62.8%.
  • Grupą osób najrzadziej kupujących płyty kompaktowe są osoby w wieku ponad 60 lat (tylko 7.9% tej grupy kupuje płyty). Wynik ten sam w sobie nie wydaje się zbyt zaskakujący. Okazuje się jednak, że wiek ok. 60 lat stanowi jakąś naturalną granicę dla tego segmentu rynku, gdyż:
  o w grupie osób w wieku do 60 lat odsetek kupujących wynosi 53.1%, a przy tym
  o w grupie respondentów w wieku 40-60 lat jest już 41.9% kupujących.

  GDZIE SIĘ KUPUJE KOMPAKTY?

  Tych 217 respondentów, którzy stwierdzili, że kupują płyty kompaktowe, spytaliśmy o miejsca zakupu (mogli wskazać więcej, niż jedno). Okazało się, że:

  • miejsca, którym przypisuje się raczej handel płytami legalnymi (sklepy muzyczne, Empiki, księgarnie itp.) wskazało 74.7% respondentów
  • miejsca, którym przypisuje się możliwość handlu płytami pirackimi (stadion 10-lecia, bazar, ulica pod domami Centrum, giełda komputerowa itp.) wskazało 51.1% respondentów.

  Jeśli chodzi o popularność różnych miejsc zakupu, to:

  • najczęściej wskazywanymi miejscami zakupu są:
  o sklepy muzyczne, płytowe - 55.4% nabywców kupuje w nich płyty
  o sklepy Empiku -25.9% respondentów wskazało to źródło
  o Stadion 10-lecia - aż 21.9% respondentów kupowało właśnie tam !
  • giełdę komputerową wskazało 7.5% respondentów
  • z giełdy płytowej w Hybrydach korzystało jedynie 2.6% nabywców płyt.

  ILE PŁYT MAMY W DOMACH?

  Średnio - na jednego respondenta z grupy kupujących przypada ok. 42 płyt posiadanych w domu. Przy tym

  • 17.3% respondentów ma od 1 do 10 płyt
  • 53.6% ma 11-50 płyt
  • 20.9% ma 51-100 płyt
  6.9% ma ich więcej niż 100

  Każdego z tych 217 respondentów, którzy kupują płyty kompaktowe, spytaliśmy o to, czy
  • zdarzyło mu się kupować płyty pirackie;
  • jeśli tak, to kiedy ostatnio kupił taką płytę.

  CO DRUGI MELOMAN

  Wśród kupujących płyty kompaktowe znalazło się 50.7% osób które przyznały, że "zdarzyło im się kupić płytę piracką", co oznacza, że w populacji kupujących płyty kompaktowe jest od 42.5% do 59.7% takich osób

  • Wśród kupujących płyty kompaktowe kupowanie "piratów" jest najbardziej rozpowszechnione wśród uczniów i studentów: 71% tej grupy kupuje płyty pirackie. Siłą rzeczy odsetek ten jest także wysoki wśród ludzi młodych, panien i kawalerów, nie posiadający dochodu osobistego.
  • W grupie nabywców płyt mężczyźni kupują płyty pirackie istotnie częściej, niż kobiety: robi to 58.2% panów i tylko 42.0% pań.

  CO PIĄTY WARSZAWIAK, CO DRUGI STUDENT

  W całej użytej w badaniu próbie osoby przyznające, że "zdarza im się kupować płyty pirackie" stanowią 22%, co oznacza, że w całej badanej populacji (mieszkańców Warszawy z telefonem) jest ich od 18.4% do 25.9%.

  Stosunkowo często (częściej niż w całej populacji) przyznają się do kupowania "piratów" osoby z następujących podgrup.

  Grupa nabywcy „piratów”

  Uczniowie/studenci 49.3%
  Wiek 15-25 lat 42.6%
  Brak dochodu 37.6%
  Kawaler/panna 37.2%
  Mężczyzna 29.8%
  Wiek 26-40 lat 28.1%
  Doch.osob.powyzej 1000 zł 27.8%
  700-1000 zł na osobę 27.4%
  Bezrobotni 26.3%
  350-500 na osobę 25.8%
  odmawia podania dochodu 25.4%
  pracujący 24.3%

  Stosunkowo rzadko przyznają się do kupowania płyt pirackich respondenci z następujących grup:

  Grupa nabywcy piratów
  Doch.os.600-1000 zł 18.8%
  W trwałym związku 18.1%
  Więcej niż 1000 zł na os. 17.6%
  41-60 lat 16.6%
  kobieta 15.4%
  do 400 zł 13.7%
  mniej niż 350 zł na os. 13.0%
  401-600 zł 8.7% osamotniony(a) 7.7%
  emeryci/renciści 3.8%
  ponad 60 lat 1.9%

  • Grupy, dla których podaliśmy powyżej procenty nabywców "piratów" nie są równomiernie reprezentowane w populacji. Dlatego też warto zobaczyć, jakie są wielkości poszczególnych grup w próbie i podać oszacowania ich rzeczywistych wielkości w populacji warszawiaków od 15 lat w górę, posiadających w domu telefony:

  Grupa w próbie % w populacji
  Od do
  Mężczyźni 13.6% 10.72% 16.92%
  Pracujący 11.6% 8.93% 14.74%
  Kawaler/panna 10.8% 8.22% 13.86%


  Dane udostepnione przez Instytut Badan Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC

  Statystyka

  Odsłon artykułów:
  4632645
  © 1999-2018 DJ WORLD. All Rights Reserved.