Ustawa i prawie autorskim

PRAWO AUTORSKIE

Rozdziały 1-5

Rozdział 1 - Przedmiot prawa autorskiego
Rozdział 2 - Podmiot prawa autorskiego
Rozdział 3 - Tresc prawa autorskiego
Rozdział 4 - Czas trwania autorskich praw majatkowych
Rozdział 5 - Przejscie autorskich praw majatkowychPRAWO AUTORSKIE USTAWA
z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rozdzial 1
Przedmiot prawa autorskiego

Art. 1.
1.Przedmiotem prawa autorskiego jest kazdy przejaw dzialalnosci twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia (utwór).

2. W szczególnosci przedmiotem prawa autorskiego sa utwory:
1) wyrazone slowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
2) plastyczne,
3) fotograficzne,
4) lutnicze,
5) wzornictwa przemyslowego,
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
7) muzyczne i slowno-muzyczne,
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
9) audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociazby mial postac nie ukoncza.

4. Ochrona przysluguje twórcy niezaleznie od spelnienia jakichkolwiek formalnosci.

Art. 2.
1.Opracowanie cudzego utworu, w szczególnosci tlumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

2. Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania zalezy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zalezne), chyba ze autorskie prawa majatkowe do utworu pierwotnego wygasly.

3. Twórca utworu pierwotnego moze cofnac zezwolenie, jezeli w ciagu pieciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostalo rozpowszechnione. Wyplacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

4. Za opracowanie nie uwaza sie utworu, który powstal w wyniku inspiracji cudzym utworem.

5. Na egzemplarzach opracowania nalezy wymienic twórce i tytul utworu pierwotnego.

Art. 3.
Zbiory, antologie, wybory, bazy danych sa przedmiotem prawa autorskiego, nawet jezeli zawieraja nie chronione materialy, o ile przyjety w nich dobór, uklad lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Art. 4.
Nie stanowia przedmiotu prawa autorskiego:
1) akty normatywne lub ich urzedowe projekty,
2) urzedowe dokumenty, materialy, znaki i symbole,
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
4) proste informacje prasowe.

Art. 5.
Przepisy ustawy stosuje sie do utworów:
1) których twórca lub wspóltwórca jest obywatelem polskim lub
2) które zostaly opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równoczesnie na tym terytorium i za granica, lub
3) które zostaly opublikowane po raz pierwszy w jezyku polskim, lub
4) których ochrona wynika z umów miedzynarodowych.

Art. 6.
W rozumieniu ustawy:
1) utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy zostal zwielokrotniony i którego egzemplarze zostaly udostepnione publicznie,
2) opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granica w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji,
3) utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy zostal udostepniony publicznie.

Art. 7.
Jezeli umowy miedzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest strona, przewiduja dalej idaca ochrone, niz to wynika z ustawy, do nie opublikowanych utworów obywateli polskich albo do utworów opublikowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub równoczesnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz pierwszy w jezyku polskim - stosuje sie postanowienia tych umów.


Rozdzial 2
Podmiot prawa autorskiego

Art. 8.
1.Prawo autorskie przysluguje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
Domniemywa sie, ze twórca jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomosci w jakikolwiek inny sposób w zwiazku z rozpowszechnianiem utworu.
Dopóki twórca nie ujawnil swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastepuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku - wlasciwa organizacja zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi.

Art. 9.
1. Wspóltwórcom przysluguje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa sie, ze wielkosci udzialów sa równe. Kazdy ze wspóltwórców moze zadac okreslenia wielkosci udzialów przez sad, na podstawie wkladów pracy twórczej.
2. Kazdy ze wspóltwórców moze wykonywac prawo autorskie do swojej czesci utworu majacej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostalych wspóltwórców.
3. Do wykonywania prawa autorskiego do calosci utworu potrzebna jest zgoda wszystkich wspóltwórców. W przypadku braku takiej zgody kazdy ze wspóltwórców moze zadac rozstrzygniecia przez sad, który orzeka uwzgledniajac interesy wszystkich wspóltwórców.
4. Kazdy ze wspóltwórców moze dochodzic roszczen z tytulu naruszenia prawa autorskiego do calosci utworu. Uzyskane swiadczenie przypada wszystkim wspóltwórcom, stosownie do wielkosci ich udzialów.
5. Do autorskich praw majatkowych przyslugujacych wspóltwórcom stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wspólwlasnosci w czesciach ulamkowych.

Art. 10.
Jezeli twórcy polaczyli swoje odrebne utwory w celu wspólnego rozpowszechniania, kazdy z nich moze zadac od pozostalych twórców udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie tak powstalej calosci, chyba ze istnieje sluszna podstawa odmowy, a umowa nie stanowi inaczej. Przepisy art. 9 ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

Art. 11.
Autorskie prawa majatkowe do utworu zbiorowego, w szczególnosci do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysluguja producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych czesci majacych samodzielne znaczenie - ich twórcom. Domniemywa sie, ze producentowi lub wydawcy przysluguje prawo do tytulu.

Art. 12.
1. Jezeli ustawa lub umowa o prace nie stanowia inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzyl utwór w wyniku wykonywania obowiazków ze stosunku pracy, nabywa z chwila przyjecia utworu autorskie prawa majatkowe w granicach wynikajacych z celu umowy o prace i zgodnego zamiaru stron.
2.Jezeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjecia utworu, nie przystapi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o prace do rozpowszechnienia, twórca moze wyznaczyc pracodawcy na pismie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, ze po jego bezskutecznym uplywie prawa uzyskane przez pracodawce wraz z wlasnoscia przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracaja do twórcy, chyba ze umowa stanowi inaczej. Strony moga okreslic inny termin na przystapienie do rozpowszechniania utworu.
3.Jezeli umowa o prace nie stanowi inaczej, z chwila przyjecia utworu pracodawca nabywa wlasnosc przedmiotu, na którym utwór utrwalono.

Art. 13.
Jezeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie szesciu miesiecy od dostarczenia utworu o jego przyjeciu, nieprzyjeciu lub uzaleznieniu przyjecia od dokonania okreslonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uwaza sie, ze utwór zostal przyjety bez zastrzezen. Strony moga okreslic inny termin.

Art. 14.
1.Jezeli w umowie o prace nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej przysluguje pierwszenstwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który stworzyl ten utwór w wyniku wykonywania obowiazków ze stosunku pracy. Twórcy przysluguje prawo do wynagrodzenia. Pierwszenstwo opublikowania wygasa, jezeli w ciagu szesciu miesiecy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórca umowy o wydanie utworu albo jezeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjecia utwór nie zostal opublikowany.
2.Instytucja naukowa moze, bez odrebnego wynagrodzenia, korzystac z materialu naukowego zawartego w utworze, o którym mowa w ust. 1, oraz udostepniac ten material osobom trzecim, jezeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostalo postanowione w umowie.

Art. 15.
Domniemywa sie, ze producentem lub wydawca jest osoba, której nazwisko lub nazwe uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na których utwór utrwalono, albo podano do publicznej wiadomosci w jakikolwiek sposób w zwiazku z rozpowszechnianiem utworu.


Rozdzial 3
Tresc prawa autorskiego
Oddzial 1
Autorskie prawa osobiste

Art. 16.
Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronia nieograniczona w czasie i nie podlegajaca zrzeczeniu sie lub zbyciu wiez twórcy z utworem, a w szczególnosci prawo do:
1) autorstwa utworu,
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostepniania go anonimowo,
3) nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
4) decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci,
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.


Oddzial 2
Autorskie prawa majatkowe

Art. 17.
Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysluguje wylaczne prawo do korzystania z utworu i rozporzadzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Art. 18.
1. Autorskie prawa majatkowe nie podlegaja egzekucji, dopóki sluza twórcy. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelnosci.
2. Po smierci twórcy, spadkobiercy moga sprzeciwic sie egzekucji z prawa autorskiego do utworu nie opublikowanego, chyba ze sprzeciw bylby niezgodny z ujawniona wola twórcy co do rozpowszechniania utworu.
3. Prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, art. 30 ust. 2 oraz w art. 70 ust. 3, nie podlega zrzeczeniu sie, zbyciu ani egzekucji. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelnosci.

Art. 19.
1. Twórcy i jego spadkobiercom przysluguje prawo do wynagrodzenia w wysokosci 5% ceny dokonanych zawodowo odsprzedazy oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego oraz rekopisów utworów literackich i muzycznych. Do zaplaty tego wynagrodzenia jest obowiazany sprzedawca, a gdy dziala na rzecz osoby trzeciej, odpowiada z nia solidarnie.
2. Sprzedawca jest obowiazany do ujawnienia osoby trzeciej, o której mowa w ust.
1. Z obowiazku tego moze sie zwolnic placac nalezne wynagrodzenie.
3. Zrzeczenie sie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest niewazne, chyba ze dotyczy wymagalnej wierzytelnosci.

Art. 20.
1. Producenci i importerzy magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urzadzen, czystych nosników sluzacych do utrwalania przy uzyciu tych urzadzen utworów w zakresie wlasnego uzytku osobistego oraz urzadzen reprograficznych sa obowiazani do oplat na rzecz twórców, artystów wykonawców oraz producentów fonogramów i wideogramów, w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty naleznej z tytulu sprzedazy tych urzadzen i nosników.
2. Z kwoty uzyskanej z tytulu oplat, o których mowa w ust. 1, przypada:
1) 50% - twórcom,
2) 25% - artystom wykonawcom,
3) 25% - producentom fonogramów i wideogramów, z tym ze w przypadku urzadzen reprograficznych kwota ta przypada w 100% twórcom.
3. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasiegnieciu opinii wlasciwych organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszen twórców, artystów wykonawców oraz organizacji producentów lub importerów urzadzen i czystych nosników wymienionych w ust. 1 okresla, w drodze rozporzadzenia, wysokosc oplat, o których mowa w ust. 1, szczególowe zasady ich pobierania i odprowadzania oraz wskazuje organizacje zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wlasciwe do ich pobierania.

Art. 21.
1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno nadawac opublikowane utwory muzyczne oraz drobne utwory slowne i slowno-muzyczne wylacznie na podstawie umowy zawartej z wlasciwa organizacja zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
2. Prawo do pierwszego nadania utworów zamówionych przez nadawce moze przyslugiwac mu na podstawie umowy innej niz okreslona w ust. 1.
3. Twórca moze oswiadczyc wlasciwej organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, ze o nadaniu swoich opublikowanych utworów, o których mowa w ust. 1, bedzie decydowac osobiscie.
4. Operatorom sieci kablowych wolno reemitowac w sieciach kablowych utwory nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych wylacznie na podstawie umowy zawartej z wlasciwa organizacja zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Art. 22.
1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno dla wlasnych celów nadawczych utrwalac utwory, na których nadanie uprzednio uzyskaly zezwolenie.
2. Utrwalenia, o których mowa w ust. 1, powinny byc zniszczone w ciagu miesiaca od nadania utworu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do utrwalen dokonanych dla celów nadawczych majacych wyjatkowy charakter dokumentalny, o ile zostaja umieszczone w archiwum. Twórca powinien zostac niezwlocznie powiadomiony o umieszczeniu utrwalenia jego utworu w takim archiwum. Oddzial 3 Dozwolony uzytek chronionych utworów

Art. 23.
1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodplatnie korzystac z juz rozpowszechnionego utworu w zakresie wlasnego uzytku osobistego. Przepis ten nie upowaznia do budowania wedlug cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego.
2. Zakres wlasnego uzytku osobistego obejmuje krag osób pozostajacych w zwiazku osobistym, w szczególnosci pokrewienstwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Art. 24.
1. Wolno rozpowszechniac za pomoca anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez inna organizacje radiowa lub telewizyjna droga satelitarna albo naziemna, jezeli nastepuje to w ramach równoczesnego, integralnego i nieodplatnego rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców znajdujacych sie w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujacych do 50 gospodarstw domowych.
2. Posiadacze urzadzen sluzacych do odbioru dzwieku lub dzwieku i obrazu moga za ich pomoca odbierac nadawane utwory, chocby urzadzenia te byly umieszczone w miejscu ogólnie dostepnym, jezeli nie laczy sie z tym osiaganie korzysci majatkowych.
3. Z zastrzezeniem przepisu ust. 1, operatorom sieci kablowych wolno rozpowszechniac utwory nadawane przez inne organizacje radiowe lub telewizyjne dostepne na danym obszarze, jezeli rozpowszechnianie w sieciach kablowych ma charakter równoczesny i integralny z nadaniem pierwotnym. Uprawnionym do utworów przysluguje prawo do wynagrodzenia.

Art. 25.
1. Wolno rozpowszechniac w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:
1) juz rozpowszechnione: a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, b) aktualne artykuly na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba ze zostalo wyraznie zastrzezone, ze ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie,
2) krótkie wyciagi ze sprawozdan i artykulów, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b),
3) przeglady publikacji i utworów rozpowszechnionych,
4) mowy wygloszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upowaznia to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby,
5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.
2. Za korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) i c), twórcy przysluguje prawo do wynagrodzenia.
3. Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarówno w oryginale, jak i w tlumaczeniu.

Art. 26.
Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczac fragmenty utworów udostepnianych podczas tych wydarzen, jednakze w granicach uzasadnionych celem informacji.

Art. 27.
Instytucje naukowe i oswiatowe moga, w celach dydaktycznych lub prowadzenia wlasnych badan, korzystac z opublikowanych utworów w oryginale i w tlumaczeniu oraz sporzadzac w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu.

Art. 28. Biblioteki, archiwa i szkoly moga:
1) udostepniac nieodplatnie, w zakresie swoich zadan statutowych, egzemplarze utworów opublikowanych,
2) sporzadzac lub zlecac sporzadzenie pojedynczych egzemplarzy utworów opublikowanych, niedostepnych w handlu - w celu uzupelniania, ochrony swoich zbiorów i nieodplatnego ich udostepniania.

Art. 29.
1. Wolno przytaczac w utworach stanowiacych samoistna calosc urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w calosci, w zakresie uzasadnionym wyjasnianiem, analiza krytyczna, nauczaniem lub prawami gatunku twórczosci.
2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczac rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty wiekszych utworów w podrecznikach i wypisach.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, twórcy przysluguje prawo do wynagrodzenia.

Art. 30.
1. Osrodki informacji lub dokumentacji naukowo-technicznej moga sporzadzac i rozpowszechniac wlasne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze, nie wiekszych niz jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych utworów. 2. Twórca albo wlasciwa organizacja zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od osrodków, o których mowa w ust. 1, wynagrodzenia za odplatne udostepnianie egzemplarzy fragmentów utworów.

Art. 31.
Wolno nieodplatnie wykonywac publicznie opublikowane utwory literackie, muzyczne i slowno-muzyczne, jezeli nie laczy sie z tym osiaganie korzysci majatkowych. Dotyczy to w szczególnosci okazjonalnego wykonywania na zywo, zwiazanego ze sprawowaniem kultu religijnego, uroczystosciami panstwowymi, szkolnymi, obchodami i imprezami powszechnie dostepnymi, z wylaczeniem jednak imprez reklamowych, promocyjnych i wyborczych.

Art. 32.
1. Wlasciciel egzemplarza utworu plastycznego moze go wystawiac publicznie, jezeli nie laczy sie z tym osiaganie korzysci majatkowych.
2. W razie podjecia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego znajdujacego sie w miejscu publicznie dostepnym, wlasciciel jest obowiazany zlozyc twórcy utworu lub jego bliskim oferte sprzedazy, jezeli porozumienie sie z nim, celem zlozenia oferty, jest mozliwe. Górna granice ceny okresla wartosc materialów. Jezeli sprzedaz nie jest mozliwa, wlasciciel jest obowiazany umozliwic twórcy sporzadzenie kopii badz - zaleznie od rodzaju utworu - stosownej dokumentacji.

Art. 33.
Wolno rozpowszechniac:
1) utwory wystawione na stale na ogólnie dostepnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakze nie do tego samego uzytku,
2) utwory wystawione w publicznie dostepnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworów, a takze w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakze w granicach uzasadnionych celem informacji,
3) w encyklopediach i atlasach - opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne, o ile nawiazanie porozumienia z twórca celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwyciezenia przeszkody. Twórcy przysluguje wówczas prawo do wynagrodzenia.
Art. 34.
Mozna korzystac z utworów w granicach dozwolonego uzytku pod warunkiem wymienienia twórcy i zródla. Twórcy nie przysluguje prawo do wynagrodzenia, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

Art. 35.
Dozwolony uzytek nie moze naruszac normalnego korzystania z utworu lub godzic w sluszne interesy twórcy.


Rozdzial 4
Czas trwania autorskich praw majatkowych

Art. 36.
Z zastrzezeniem wyjatków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majatkowe gasna z uplywem lat siedemdziesieciu:
1) od smierci twórcy, a do utworów wspólautorskich - od smierci wspóltwórcy, który przezyl pozostalych,
2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba ze pseudonim nie pozostawia watpliwosci co do tozsamosci autora lub jezeli autor ujawnil swoja tozsamosc,
3) w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majatkowe przysluguja z mocy ustawy innej osobie niz twórca - od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie zostal rozpowszechniony - od daty jego ustalenia,
4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od smierci najpózniej zmarlej z wymienionych osób: glównego rezysera, autora scenariusza, operatora obrazu, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Art. 37.
Jezeli bieg terminu wygasniecia autorskich praw majatkowych rozpoczyna sie od rozpowszechnienia utworu, a utwór rozpowszechniono w czesciach, odcinkach, fragmentach lub wkladkach, bieg terminu liczy sie oddzielnie od daty rozpowszechnienia kazdej z wymienionych czesci.

Art. 38. (skreslony).

Art. 39.
Czas trwania autorskich praw majatkowych liczy sie w latach pelnych nastepujacych po roku, w którym nastapilo zdarzenie, od którego zaczyna sie bieg terminów okreslonych w art. 36 i art. 37.

Art. 40.
1. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, których czas ochrony autorskich praw majatkowych uplynal, sa obowiazani do przekazywania, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, od 5% do 8% wplywów brutto ze sprzedazy egzemplarzy tych utworów. Dotyczy to wydan publikowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do egzemplarzy chronionych opracowan utworów, których czas ochrony autorskich praw majatkowych uplynal.
3. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okresla, w drodze rozporzadzenia, wysokosc procentu, o którym mowa w ust. 1.


Rozdzial 5
Przejscie autorskich praw majatkowych

Art. 41.
1. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej:
1) autorskie prawa majatkowe moga przejsc na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy,
2) nabywca autorskich praw majatkowych moze przeniesc je na inne osoby, chyba ze umowa stanowi inaczej.
2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majatkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej "licencja", obejmuje pola eksploatacji wyraznie w niej wymienione.
3. Niewazna jest umowa w czesci dotyczacej wszystkich utworów lub wszystkich utworów okreslonego rodzaju tego samego twórcy majacych powstac w przyszlosci.
4. Umowa moze dotyczyc tylko pól eksploatacji, które sa znane w chwili jej zawarcia.

Art. 42.
Jezeli autorskie prawa majatkowe jednego ze wspóltwórców mialyby przypasc Skarbowi Panstwa jako spadkobiercy ustawowemu, czesc ta przechodzi na pozostalych przy zyciu wspóltwórców lub ich nastepców prawnych, stosownie do wielkosci ich udzialów.

Art. 43.
1. Jezeli z umowy nie wynika, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych lub udzielenie licencji nastapilo nieodplatnie, twórcy przysluguje prawo do wynagrodzenia.
2. Jezeli w umowie nie okreslono wysokosci wynagrodzenia autorskiego, wysokosc wynagrodzenia okresla sie z uwzglednieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzysci wynikajacych z korzystania z utworu.

Art. 44.
W razie razacej dysproporcji miedzy wynagrodzeniem twórcy a korzysciami nabywcy autorskich praw majatkowych lub licencjobiorcy, twórca moze zadac stosownego podwyzszenia wynagrodzenia przez sad.

Art. 45.
Jezeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysluguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

Art. 46.
Jezeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, mimo ze w umowie postanowiono o przeniesieniu calosci autorskich praw majatkowych.

Art. 47.
Jezeli wynagrodzenie twórcy zalezy od wysokosci wplywów z korzystania z utworu, twórca ma prawo do otrzymania informacji i wgladu w niezbednym zakresie do dokumentacji majacej istotne znaczenie dla okreslenia wysokosci tego wynagrodzenia.

Art. 48.
1. Jezeli wynagrodzenie twórcy jest okreslone procentowo od ceny sprzedazy egzemplarzy utworu, a cena ta ulega podwyzszeniu, twórcy nalezy sie umówiony procent od egzemplarzy sprzedanych po podwyzszonej cenie.
2. Jednostronne obnizenie ceny sprzedazy egzemplarzy przed uplywem roku od przystapienia do rozpowszechniania utworu nie wplywa na wysokosc wynagrodzenia. Strony moga przedluzyc ten termin.

Art. 49.
1. Jezeli w umowie nie okreslono sposobu korzystania z utworu, powinien on byc zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjetymi zwyczajami.
2. Nastepca prawny, chocby nabyl calosc autorskich praw majatkowych, nie moze, bez zgody twórcy, czynic zmian w utworze, chyba ze sa one spowodowane oczywista koniecznoscia, a twórca nie mialby slusznej podstawy im sie sprzeciwic. Dotyczy to odpowiednio utworów, których czas ochrony autorskich praw majatkowych uplynal.

Art. 50.
Odrebne pola eksploatacji stanowia w szczególnosci:
1) utrwalenie,
2) zwielokrotnienie okreslona technika,
3) wprowadzenie do obrotu,
4) wprowadzenie do pamieci komputera,
5) publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
6) wystawienie,
7) wyswietlenie,
8) najem,
9) dzierzawa,
10) nadanie za pomoca wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemna,
11) nadanie za posrednictwem satelity,
12) równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inna organizacje radiowa lub telewizyjna.

Art. 51.
1. Wprowadzeniem do obrotu jest przeniesienie wlasnosci egzemplarza utworu dokonane przez uprawnionego lub inne rozporzadzenie egzemplarzem dokonane za jego zezwoleniem.
2. Po wprowadzeniu do obrotu, dalszy obrót egzemplarzami utworu nie narusza praw autorskich, z zastrzezeniem przepisu art. 50 pkt 8 i 9.
3. Nie stanowi naruszenia autorskich praw majatkowych import egzemplarzy wprowadzonych do obrotu na terytorium panstwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarla umowe o utworzeniu strefy wolnego handlu.

Art. 52.
1. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie wlasnosci egzemplarza utworu nie powoduje przejscia autorskich praw majatkowych do utworu.
2. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, przejscie autorskich praw majatkowych nie powoduje przeniesienia na nabywce wlasnosci egzemplarza utworu.
3. Nabywca oryginalu utworu jest obowiazany udostepnic go twórcy w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do wykonywania prawa autorskiego. Nabywca oryginalu moze jednak domagac sie od twórcy odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie.

Art. 53.
Umowa o przeniesienie autorskich praw majatkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Art. 54.
1. Twórca jest obowiazany dostarczyc utwór w terminie okreslonym w umowie, a jezeli termin nie zostal oznaczony - niezwlocznie po ukonczeniu utworu.
2. Jezeli twórca nie dostarczyl utworu w przewidzianym terminie, zamawiajacy moze wyznaczyc twórcy odpowiedni dodatkowy termin z zagrozeniem odstapienia od umowy, a po jego bezskutecznym uplywie moze od umowy odstapic.

Art. 55.
1. Jezeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiajacy moze wyznaczyc twórcy odpowiedni termin do ich usuniecia, a po jego bezskutecznym uplywie moze od umowy odstapic lub zadac odpowiedniego obnizenia umówionego wynagrodzenia, chyba ze usterki sa wynikiem okolicznosci, za które twórca nie ponosi odpowiedzialnosci. Twórca zachowuje w kazdym razie prawo do otrzymanej czesci wynagrodzenia, nie wyzszej niz 25% wynagrodzenia umownego.
2. Jezeli utwór ma wady prawne, zamawiajacy moze od umowy odstapic i zadac naprawienia poniesionej szkody.
3. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, wygasaja z chwila przyjecia utworu.
4. Jezeli zamawiajacy nie zawiadomi twórcy w terminie szesciu miesiecy od dostarczenia utworu o jego przyjeciu, nieprzyjeciu lub uzaleznieniu przyjecia od dokonania okreslonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uwaza sie, ze utwór zostal przyjety bez zastrzezen. Strony moga okreslic inny termin.

Art. 56.
1. Twórca moze odstapic od umowy lub ja wypowiedziec ze wzgledu na swoje istotne interesy twórcze.
2. Jezeli w ciagu dwóch lat od odstapienia lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, twórca zamierza przystapic do korzystania z utworu, ma obowiazek zaoferowac to korzystanie nabywcy lub licencjobiorcy, wyznaczajac mu w tym celu odpowiedni termin.
3. Jezeli odstapienie od umowy lub jej wypowiedzenie nastepuje po przyjeciu utworu, skutecznosc odstapienia lub wypowiedzenia moze byc przez druga strone umowy uzalezniona od zabezpieczenia kosztów poniesionych przez nia w zwiazku z zawarta umowa. Nie mozna jednak zadac zwrotu kosztów, gdy zaniechanie rozpowszechniania jest nastepstwem okolicznosci, za które twórca nie ponosi odpowiedzialnosci.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych, audiowizualnych oraz utworów zamówionych w zakresie ich eksploatacji w utworze audiowizualnym.

Art. 57.
1. Jezeli nabywca autorskich praw majatkowych lub licencjobiorca, który zobowiazal sie do rozpowszechniania utworu, nie przystapi do rozpowszechniania w umówionym terminie, a w jego braku - w ciagu dwóch lat od przyjecia utworu, twórca moze odstapic od umowy lub ja wypowiedziec i domagac sie naprawienia szkody po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu, nie krótszego niz szesc miesiecy.
2. Jezeli wskutek okolicznosci, za które nabywca lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialnosc, utwór nie zostal udostepniony publicznosci, twórca moze sie domagac, zamiast naprawienia poniesionej szkody, podwójnego wynagrodzenia w stosunku do okreslonego w umowie o rozpowszechnienie utworu, chyba ze licencja jest niewylaczna.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje sie do utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych.

Art. 58.
Jezeli publiczne udostepnienie utworu nastepuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym twórca móglby slusznie sie sprzeciwic, moze on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia odstapic od umowy lub ja wypowiedziec. Twórcy przysluguje prawo do wynagrodzenia okreslonego umowa.

Art. 59.
Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, kazda ze stron odstepujac od umowy lub wypowiadajac ja moze zadac od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta otrzymala z tytulu umowy.

Art. 60.
1. Korzystajacy z utworu jest obowiazany umozliwic twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jezeli wniesione w zwiazku z nadzorem zmiany w utworze sa niezbedne i wynikaja z okolicznosci od twórcy niezaleznych, koszty ich wprowadzenia obciazaja nabywce autorskich praw majatkowych lub licencjobiorce.
2. Jezeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uwaza sie, ze wyrazil zgode na rozpowszechnianie utworu.
3. Jezeli ustawa lub umowa nie stanowia inaczej, za wykonanie nadzoru autorskiego nie przysluguje twórcy odrebne wynagrodzenie.
4. Twórcy utworu plastycznego przysluguje prawo do sprawowania odplatnego nadzoru autorskiego.
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi i architektoniczno-urbanistycznymi reguluja odrebne przepisy.

Art. 61.
Jezeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.

Art. 62.
1. Twórca moze w zbiorowej publikacji swych utworów umiescic utwory, o których publikacje zawarl odrebna umowe.
2. Umowa o zbiorowe wydanie utworów nie obejmuje prawa publikacji poszczególnych utworów, chyba ze postanowiono w niej inaczej.

Art. 63.
Jezeli umowa obejmuje sporzadzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostepnienia publicznosci, twórcy naleza sie egzemplarze autorskie w liczbie okreslonej w umowie.

Art. 64.
Umowa zobowiazujaca do przeniesienia autorskich praw majatkowych przenosi na nabywce, z chwila przyjecia utworu, prawo do wylacznego korzystania z utworu na okreslonym w umowie polu eksploatacji, chyba ze postanowiono w niej inaczej.

Art. 65.
W braku wyraznego postanowienia o przeniesieniu prawa, uwaza sie, ze twórca udzielil licencji.

Art. 66.
1. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pieciu lat na terytorium panstwa, w którym licencjobiorca ma swoja siedzibe, chyba ze w umowie postanowiono inaczej.
2. Po uplywie terminu, o którym mowa w ust. 1, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa.

Art. 67.
1. Twórca moze udzielic upowaznienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z okresleniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.
2. Jezeli umowa nie zastrzega wylacznosci korzystania z utworu w okreslony sposób (licencja wylaczna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórce upowaznienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewylaczna).
3. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie moze upowaznic innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.
4. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wylacznej moze dochodzic roszczen z tytulu naruszenia autorskich praw majatkowych, w zakresie objetym umowa licencyjna.
5. Umowa licencyjna wylaczna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Art. 68.
1. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nie oznaczony, twórca moze ja wypowiedziec z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.
2. Licencje udzielona na okres dluzszy niz piec lat uwaza sie, po uplywie tego terminu, za udzielona na czas nie oznaczony.