Bibliografia prawa autorskiego cz.II

Zestawienie bibliograficzne w wyborze dot. prawa autorskiego w Polsce. Częśc II

Artykuły w czasopismach wybrane z katalogu online Biblioteki Narodowej: • Prawo autorskie
  1. Praktyka korzystania z praw autorskich /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 1998, nr 9, s. 38-40
  2. Prawa autorskie architektów /Artur Jasiński// Architektura Murator.- 2000, nr 7, s. 69-70
  3. Prawa autorskie jako majątek /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 1, s. 28-29
  4. Prawa autorskie w cyberświecie /Ann Okerson; tł. z ang. Maciej Bzowski// Świat Nauki .- 1996, nr 9, s. 62-66
  5. Prawa autorskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki: rys historyczny /Marek T. Kolecki// Palestra .- 1997, nr 11/12, s. 121-126
  6. Prawa autorskie w stosunkach pracy /Ryszard Sadlik// Prawo Pracy.- 2000, nr 1, s. 25-28
  7. Prawa do artystycznych wykonań /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 10, s. 36-37
  8. Prawa do fonogramów, wideogramów oraz do nadań /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 11, s. 42-43
  9. Prawa kulturalne w zaułkach konstytucji /Tadeusz Zieliński// Wiadomości Kulturalne.- 1996, nr 30, s. 1,5
  10. Prawa osobiste twórcy projektu wynalazczego: zagadnienia konstrukcyjne /Krzysztof Czub// Gdańskie Studia Prawnicze.- T. 7 .- (2000), s. 151-168
  11. Prawne aspekty modyfikowania programu komputerowego /Małgorzata Byrska// Kwartalnik Prawa Prywatnego.- 1996, z. 4, s. 693-721
  12. Prawo autorskie: konwencja berneńska i polska ustawa /Bolesław Howorka.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Biblioteczny.- 1997, z. 2/3, s. 175-188
  13. Prawo autorskie a sytuacja pracownika nauki /Bolesław Howorka// Medycyna Dydaktyka Wychowanie.- 1996, nr 3/4, s. 103-119
  14. Prawo autorskie a użytek szkolny /Joanna Maciąg.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67.- (1996), s. 75-96
  15. Prawo autorskie - granice celu i zgodnego zamiaru stron przeniesienia autorskich praw majątkowych /Piotr Białecki// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1999, nr 1, s. 27-29
  16. Prawo autorskie na ziemiach polskich do 1926 roku /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 75 .- (2000), s. 1-278
  17. Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym /Andrzej Matlak// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 79 .- (2002), s. 1-428
  18. Prawo autorskie w praktyce, czyli pomieszanie z poplątaniem /Jacek Bromski// Rzeczpospolita .- 1996, nr 232, s. 17
  • Prawa twórców utworów audiowizualnych
   1. Prawo autorskie w reklamie /Tadeusz Kononiuk.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.- 2001, nr 1, s. 116-123
   2. Prawo do autorskiego i wynalazczego rezultatu pracy twórczej wykonanego w ramach stosunku pracy /Katarzyna Odrowąż// Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.- T. 40 .- (1998), s. 97-106
   3. Prawo do integralności utworu /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 2002[nr] 1, s. 35,37
   4. Prawo do kasy /Ewa Likowska// Przegląd .- 2000, nr 28, s. 18
   • Tantiemy dla filmowców w związku z nowelizacją prawa autorskiego
    1. Prawo do nadań jako nowa kategoria prawna chroniąca nadawców radiowych i telewizyjnych w Polsce /Jędrzej Skrzypczak.- Streszcz. w jęz. ang.// Studia Medioznawcze.- 2001, nr 1, s. 87-94
    2. Prawo do pierwszych wydań utworów /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 2001[nr] 6/8, s. 26-27
    3. Prawo polskie wobec Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej dotyczącej harmonizacji czasu ochrony praw autorskich i określonych praw pokrewnych /Katarzyna Górecka.- Streszcz. w jęz. ang.// Przegląd Prawa Europejskiego.- 1999[nr] 2, s. 70-87
    4. Prawo pracodawcy do utworu na podstawie art. 12 prawa autorskiego /Tadeusz Kuczyński// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1996, nr 3, s. 16-20
    5. Prawo w internecie /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 1998, nr 1, s. 36,38
    6. Prawo własności przemysłowej: książka i prawo /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 7/8, s. 26-27
    7. Prawo współtwórcy dzieła audiowizualnego do udziału w dochodach z eksploatacji tego dzieła w polskim prawie autorskim /Elżbieta Traple// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 69 .- (1997), s. 43-59
    8. Problem zakresu derogacyjnego przepisów wprowadzających kodeks karny na tle ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw dodatkowych /Dariusz Wysocki// Przegląd Sądowy.- 1999, nr 11/12, s. 146-154
    9. Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psycho- i socjologiczne /Dariusz Kasprzycki.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 71 .- (1999), s. 5-20
    10. Produkt telewizyjny - istota, rodzaje, regulacje prawne i finanse /Roman Kotapski.- Streszcz. w jęz. ang.// Zarządzanie i Marketing.- Nr 16 .- (2000), s. 124-141
    11. Projektowane zmiany w przepisach karnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Elżbieta Czarny-Drożdżejko.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 71 .- (1999), s. 165-196
    12. Projekty o przedłużonym działaniu: prawa autorskie zależne /Wiktor W. Goliński// Rzeczpospolita .- 2000, nr 35, s. C4
    13. Proponowane zmiany w umowach /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1999, nr 2, s. 38-39
    14. Przeczytać przed skserowaniem: dozowlony użytek materiałów prasowych / Arkadiusz Michalak //Rzeczpospolita .-2002 nr 120 s. C4
    15. Przedmiot prawa autorskiego /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1997, nr 1, s. 77-79
    16. Przedmiot prawa autorskiego w ustawie austriackiej z 1895 roku /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 7 .- (1995), s. 77-86
    17. Przedmiot prawa autorskiego w ustawodawstwie niemieckim na ziemiach polskich zaboru pruskiego /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 8 .- (1996), s. 89-100
    18. Przedmiot prawa autorskiego w ustawodawstwie rosyjskim z 1911 roku /Ewa Ferenc-Szydełko.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze /Uniwersytet Szczeciński.- Nr 9 .- (1997), s. 93-107
    19. Przegląd orzecznictwa sądów apelacyjnych z lat 1994-2000 w zakresie ochrony praw autorskich /Marta Cyran// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2001, nr 7, s. 23-29
    20. Przejście autorskich praw majątkowych /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 6/7, s. 29
    21. Przepisy karne w prawie autorskim: zagadnienia teorii i praktyki /Marek Mozgawa, Jacek Radoniewicz// Prokuratura i Prawo.- 1997, nr 7/8, s. 7-27
    22. Przyjęcie utworu /Sławomir A[ndrzej] Keller.- Umowa wydawniczacz. 4// Magazyn Literacki.- 2000, nr 1, s. 32
    23. Przyjęcie utworu /Sławomir [Andrzej] Keller.- Umowa wydawniczacz. 7// Magazyn Literacki.- 2000, nr 4, s. 28
    24. Przyśpiewka stara jak świat /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 2001, nr 32, s. C3
    • Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
     1. Publikacja elektroniczna w świetle prawa autorskiego /Małgorzata Byrska// Państwo i Prawo.- 1997, z. 4, s. 38-48
     2. Recenzje, polemiki i repliki /Zdzisław Uniszewski// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 3, s. 30-32
     • Regulacja prawna zasad postępowania recenzentów i polemistów
      1. Recenzje, polemiki i repliki /Zdzisław Uniszewski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 4, s. 24-28
      • Regulacja prawna zasad postępowania recenzentów i polemistów
       1. Redakcja czasopisma, autor artykułu i prawo autorskie /Bolesław Howorka// Bibliotekarz .- 1995[nr] 12, s. 18-21
       2. Redaktor a autor /Zofia Wiankowska-Ładyka// Wydawca .- 1997, nr 5, s. 42-43
       • Przestrzeganie zasad prawa autorskiego
        1. Rejtan na rusztowaniu: prawa autorskie dla architektów /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1996, nr 33, s. 16
        2. Reklama jako utwór: prawo autorskie /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1997, nr 224, s. 17
        3. Reklama jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego /Katarzyna Grzybczyk// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1997, nr 6, s. 22-26
        4. Reportaż w prawie autorskim /Mieczysław Szaciński// Palestra .- 1997, nr 5/6, s. 6-10
        5. Rękopis znaleziony w starym kufrze /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 2001, nr 45, s. C4
        • Ochrona wydań krytycznych i naukowych w prawie autorskim
         1. Rozprawa między autorem, użytkownikiem i odbiorcą: prawo autorskie /Bogdan Fischer// Prawo i Życie .- 2000, nr 11, s. 27-29
         2. Rozwiązania prawne dla książki: konferencja w Warszawie: materiały// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 12, s. 6-19
         3. Równoczesne i integralne rozpowszechnianie kablowe programów telewizyjnych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Andrzej Matlak// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 69 .- (1997), s. 75-89
         4. Rynek rozrywek umysłowych /Wiktor Cerklewicz// Prawo i Życie .- 1998, nr 5, s. 16-17
         • Naruszanie prawa autorskiego przez wydawców czasopism szaradziarskich
          1. Samo wołanie o pieniądze nie przekonuje /Anna Opalska// Rzeczpospolita .- 2000, nr 86, s. C3
          • Wynagrodzenia z tytułu emisji telewizyjnej
           1. Siedemdziesiąt lat dla twórcy, pięćdziesiąt - dla artysty wykonawcy /Żaneta Semprich// Rzeczpospolita .- 2000, nr 91, s. C3
           • Nowelizacja ustawy o prawie autorskim
            1. Skradzione osiedle: autorskie prawa polskiego architekta pogwałcone przez niemieckiego inwestora /Jarosław Kałucki// Prawo i Życie .- 1996, nr 46, s. 36-37
            2. Skradzione słowa /Anna Zaleska// Prawo i Życie .- 1998, nr 7, s. 24-26
            • Plagiaty
             1. Slogan jako znak towarowy i utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Piotr Białecki// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1998, nr 5, s. 23-25
             2. Słowo w słowo /Helena Kowalik// Przegląd .- 2000, nr 9, s. 6
             • Plagiaty prac naukowych
              1. Słów kilka o instytucji przechowania /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 20, s. 36-37
              2. Słów kilka o prawie autorskim w ogólności /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 22, s. 20-21
              3. Sport i prawo autorskie /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1996, nr 166, s. 13
              • Ochrona widowiska sportowego
               1. Sposób na pirata /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1999, nr 33, s. 17
               • Ochrona praw autorskich
                1. Spór między twórcami a nadawcami: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1997, nr 84, s. 15
                2. Spór o stare umowy /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 7/8, s. 24-26
                • Prawo autorskie
                 1. Stare filmy - nowe prawo /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1996, nr 136, s. 15
                 • Prawa autorskie do filmu
                  1. Stare umowy wydawnicze /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 3/4, s. 26-27
                  2. Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej /Elżbieta Traple// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 77 .- (2001), s. 9-27
                  3. Styl i metoda a podobieństwo produktów /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 5, s. 38-39
                  • Regulacje prawne obowiązujące wydawców książek
                   1. Swoboda umów w prawie autorskim majątkowym /Mieczysław Szaciński// Palestra .- 1999, nr 5/6, s. 6-13
                   2. Systemy powiernicze /Mark Stefik; tł. z ang. Władysław Majewski// Świat Nauki .- 1997, nr 5, s. 52-55
                   • Ochrona praw autorskich w Internecie
                    1. Sztukowanie zamiast rewolucji: ochrona praw autorskich /Wojciech Bergier// Tygodnik Powszechny.- 1999, nr 43[44], s. 3
                    2. Śluzy szeroko otwarte: po nowelizacji prawa autorskiego /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita.- 2000, nr 145, s. C3
                    3. Środki ochrony informacji naukowej, w szczególności ochrony opartej na przepisach prawa autorskiego i prawa nieuczciwej konkurencji /Paweł Podrecki.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67.- (1996), s. 97-120
                    4. Tak samo, tylko ostrożniej: wyw. /Krzysztof Raniowski// Wydawca .- 1998, nr 10, s. 18-19
                    • Prawa autorskie do książek dla dzieci
                     1. Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego /Andrzej Matlak// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 70 .- (1998), s. 1-152
                     2. "Trędowata"... ofiarą grafomanii: wnuczka Heleny Mniszek pozywa wydawców /Helena Kowalik// Prawo i Życie .- 1996, nr 35, s. 10,23
                     3. Tworzenie warunków /Andrzej Zakrzewski; rozm. przepr. Katarzyna Sokolewicz-Hirszel// Prawo i Życie .- 1999, nr 11, s. 16-17
                     • O prawie autorskim
                      1. Twórca i jego prawo do wynagrodzenia /Bolesław Howorka// Bibliotekarz .- 1996[nr] 5, s. 14-15
                      2. Twórca i współtwórczość: podmiot prawa autorskiego /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1997, nr 2, s. 89-91
                      3. Twórca jako podmiot prawa autorskiego /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 25, s. 36-37
                      4. Twórcy dzieła audiowizualnego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku /Anna Wojciechowska.- Streszcz. w jęz. niem.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67 .- (1996), s. 53-74
                      • Autorstwo dzieła filmowego
                       1. Twórcy informacji: prawo autorskie: opublikowanie a rozpowszechnianie w Internecie / Janusz Kolczyński //Rzeczpospolita .-2002 nr 114 s. C3
                       • stan na 2001 r.
                        1. Twórcy w kleszczach nowoczesnych narzędzi /Urszula Dzieciątkowska// Tygiel Kultury.- 1996, nr 10/11, s. 110-114
                        • Prawo autorskie
                         1. Twórcza działalność adiunkta /Marek Bukowski// Rzeczpospolita .- 1996, nr 157, s. 16
                         • Polem. z: Koszty uzyskania nauczycieli akademickich /Kazimierz Korzan// Rzeczpospolita. - 1996 nr 123
                          1. Twórczość autorska i wynalazcza jako kategoria prawa pracy: wybrane zagadnienia /Tadeusz Kuczyński// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.- 1998, nr 3, s. 11-17
                          2. Tytuł dzieła jako utwór /Krzysztof Raniowski.- Streszcz. w jęz. ang.// Notes Wydawniczy.- 1999, nr 9, s. 24-25
                          3. Tytułem wstępu o prawach pokrewnych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 9, s. 36-37
                          • Uregulowania dotyczące prawa autorskiego
                           1. Umowa generalna między ZAIKS-em a TVP S.A. /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1996, nr 3, s. 28-30
                           • O prawie do nadawania nieopublikowanych dzieł twórców, którzy upoważnili ZAIKS do reprezentowania ich w tym zakresie
                            1. Umowa licencyjna /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 8, s. 36-37
                            2. Umowa o stworzenie utworu w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Teresa Grzeszak// Przegląd Prawa Handlowego.- 1995, nr 1, s. 8-13
                            3. Umowa wydawnicza /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 8/9, s. 28
                            4. Umowa wydawnicza /Sławomir A[ndrzej] Keller// Magazyn Literacki.- 1999, nr 10, s. 22
                            5. Umowa wydawnicza /Sławomir Keller// Magazyn Literacki.- 2000, nr 3, s. 32
                            6. Umowa wydawnicza /Sławomir Keller// Magazyn Literacki.- 2000, nr 6/7, s. 34
                            7. Umowa wydawnicza /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 1995, nr 5, nr 6/7, s. 36-37, 39, s. 36-38
                            8. Umowa "wykonawcza" oraz "na stworzenie utworu" - uwagi praktyczne /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 18, s. 36-37
                            9. Umowy autorskie a opłata skarbowa /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 6/7, s. 31-32
                            10. Umowy inwestycyjne w produkcji utworu audiowizualnego /Konrad J. Fijałkowski// Państwo i Prawo.- 1998, z. 11, s. 56-67
                            11. Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych: kilka istotnych uwag praktycznych /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 7, s. 36-37
                            12. Uniwersalizm autorskich praw osobistych w dobie międzynarodowych konwencji /Anna Wojciechowska// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69 .- (1997), s. 19-25
                            13. Uprawnienia kształtujące sytuację prawną wydawcy w stosunku z umowy wydawniczej /Julian Jezioro// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.- Nr 238 .- (1994), s. 61-71
                            14. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym a prawo autorskie /Mieczysław Szaciński// Przegląd Sądowy.- 1996, nr 9, s. 52-56
                            15. Ustawowe ograniczenia autorskich praw majątkowych /Magdalena Bieganowska// Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji.- T. 44 .- (2000), s. 95-105
                            16. Utwory pracownicze /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 1996, nr 4, s. 47-48
                            • Dzieła podlegające ochronie prawa autorskiego
                             1. Utwory zbiorowe w prawie autorskim: ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników /Dorota Sokołowska// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 76 .- (2001), s. 1-278
                             2. Utwór audialny jako przedmiot prawa autorskiego: (na podstawie analizy twórczości radiowej): fragm. pracy /Helena Rymar// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 71 .- (1999), s. 21-51
                             3. Utwór audiowizualny a wideogram /Krystyna Święcka// Państwo i Prawo.- 1998, z. 2, s. 59-65
                             4. Utwór choreograficzny w prawie autorskim /Marta Cyran// Palestra .- 2001, nr 3/4, s. 63-79
                             5. Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1996, nr 23, s. 36-37
                             6. Użycie cudzego nazwiska w prasie a autorstwo dzieła /Dawid Kot.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 68 .- (1997), s. 109-124
                             7. W obronie twórcy i jego dzieła /Wiesław Pańczyk; rozm. przepr. Wiesława Konopelska// Śląsk .- 1999, nr 4, s. 38-39
                             • Prawo autorskie
                              1. W telewizji pokazali /Jan Błeszyński// Rzeczpospolita .- 2000, nr 92, s. C3
                              • Wynagrodzenia z tytułu twórczości audiowizualnej w aspekcie projektu nowelizacji prawa autorskiego
                               1. Widowisko sportowe a prawo autorskie /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 67 .- (1996), s. 19-35
                               2. Wielki proces Bolka i Lolka /Leszek K. Talko// Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 1dod. s. 6-8
                               • Proces o prawa autorskie do serialu rysunkowego "Bolek i Lolek"
                                1. Wielość w jednym: dzieło multimedialne, czyli nowa kategoria utworu /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1997, nr 269, s. 18
                                • Sieć Internetu
                                 1. Własność intelektualna i wyzwania rozwoju /Paolo Ascani, Osvaldo Neves de Almeida; tł. Marcin Masny.- Streszcz. w jęz. ang.// Społeczeństwo .- 2001, nr 3/4, s. 453-478
                                 2. Własność intelektualna na rynku światowym: wpływ postanowień TRIPs w sprawie rozstrzygania sporów: tł. /Paul Edward Geller// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 68 .- (1997), s. 9-27
                                 3. "Work made for hire" w porównaniu z konstrukcjami prawa polskiego /Katarzyna Grzybczyk// Rejent .- 1997, nr 4, s. 101-133
                                 • Amerykańskie a polskie prawo autorskie
                                  1. Wpływ nowych kodyfikacji karnych na ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Anna Gerecka-Żołyńska.- Streszcz. w jęz. ang.// Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.- 1999, z. 2, s. 93-100
                                  2. Wpływ zgody dysponenta dobra na przestępność przywłaszczenia autorstwa /Elżbieta Czarny// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.- Z. 69 .- (1997), s. 185-195
                                  3. Wstępne uwagi o radiofonii i telewizji /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 2, s. 36-37
                                  4. Wybrane problemy ochrony prawnej dzieł haute couture /Ewa Ferenc-Szydełko// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 78.- (2001), s. 209-226
                                  5. Wybrane wytyczne Unii Europejskiej dotyczące ujednolicenia przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej a polskie prawo autorskie /Małgorzata Byrska.- Streszcz. w jęz. ang. niem.// Problemy Prawne Handlu Zagranicznego.- T. 18.- (1995), s. 139-168
                                  6. Wygaszone barwy Odysei /Anna Abramczyk// Prawo i Życie .- 1996, nr 16, s. 38
                                  • Sprawa edycji "Odysei" z ilustracjami Stanisława Hiszpańskiego w wydawnictwie Alfa-Wero
                                   1. Wykorzystanie cudzych utworów w podręcznikach i wypisach /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 2002[nr] 3, s. 9-11
                                   2. Wykorzystanie wizerunku w publikacjach /Wojciech Orżewski// Wydawca .- 2002[nr] 2, s. 47-49
                                   3. Wymóg demokratycznej kontroli: (polemika z Andrzejem Karpowiczem) /Iwona Świątnicka// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 1, s. 9-10
                                   4. Wynagrodzenia dla właścicieli praw autorskich za udostępnianie ich dzieł w bibliotekach /Krystyna Klejn// Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej.- 2001[nr] 1, s. 59-63
                                   5. Wynagrodzenia twórców programów komputerowych - aspekt prawny i podatkowy /Aleksander Stuglik// Praca i Zabezpieczenie Społeczne.- 2002, nr 3, s. 24-34
                                   6. Z dziurawą siecią na pirata /Ewa Likowska// Przegląd .- 2000, nr 31, s. 16-17
                                   • Piractwo fonograficzne
                                    1. Zablokowane tantiemy /Michał Bieszyński// Prawo i Życie .- 2000, nr 9, s. 36-37
                                    • Wynagrodzenia pobierane przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
                                     1. Zagadnienia dydaktyki w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej /Mieczysław Słomski// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 69 .- (1997), s. 213-219
                                     2. Zagadnienie idei w prawie autorskim /Katarzyna Grzybczyk// Państwo i Prawo.- 1997, z. 4, s. 26-37
                                     3. Zakres ochrony majątkowych praw autorskich na podstawie art. 79-80 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jej stosunek do ochrony na podstawie kodeksu cywilnego /Ksawery Konarski// Przegląd Prawa Handlowego.- 1998, nr 9, s. 10-18
                                     4. Zakres zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, znaczenie tego pojęcia /Marek Walerjan// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej .- Z. 78 .- (2001), s. 9-51
                                     5. Zakup zagranicznych praw autorskich /Anna Raiter-Rosińska// Wydawca .- 1997, nr 5, s. 19-21
                                     6. Zależne prawa autorskie /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 2001, nr 6, s. 58-59
                                     7. Zanim stworzysz własną stronę /Wojciech Orżewski, Piotr Biernacki; rozm. przepr. Andrzej Palacz// Wydawca .- 1998, nr 1, s. 39,42-43
                                     • Internet a prawo autorskie
                                      1. Zasada przejrzystości w polskich mediach /Tadeusz Kononiuk.- Streszcz. w jęz. ang.// Zeszyty Prasoznawcze.- 1997, nr 1/2, s. 7-14
                                      2. Zasada swobody umów a prawo twórcy do wynagrodzenia /Maria Poźniak-Niedzielska// Rzeczpospolita .- 1996, nr 231, s. 15
                                      3. Zawodowiec kontra amator /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1997, nr 20, s. 34-35
                                      • Status prawny muzyków
                                       1. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi "de lege lata" i "de lege ferenda" /Jan Błeszyński// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2000, nr 4, s. 2-24

                                         

                                       2. Zezwolenie autora na wykonywanie autorskich praw zależnych /Andrzej Karpowicz// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 12, s. 20-23
                                       3. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych /Andrzej Karpowicz// Palestra .- 1997, nr 11/12, s. 35-39
                                       4. Zlecenie, o pracę, o dzieło /Krzysztof Raniowski// Notes Wydawniczy.- 1997, nr 11, s. 21-22
                                       5. Złodzieje myśli: spór architektów o własność projektu /Janusz Niczyporowicz// Polityka .- 1998, nr 21, s. 36-37
                                       6. Zmian wiele, brakuje bardzo ważnych: prawo autorskie i prawa pokrewne /Jan Błeszyński// Rzeczpospolita .- 2000, nr 99, s. C3
                                       7. Zmiany są potrzebne, lecz nie mogą być pochopne: polskie prawo autorskie i standardy unijne /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 1998, nr 101, s. 17
                                       8. Zmiany w prawie autorskim// Magazyn Literacki.- 1999, nr 12, s. 41-44
                                       9. Zmiany w prawie autorskim /Krzysztof Raniowski, Andrzej Chrzanowski// Notes Wydawniczy.- 2000, nr 1, s. 36-38
                                       • Projekt Polskiej Izby Książki
                                        1. Zmiany w prawie filmowym /Michał J. Zabłocki// Reżyser .- 2000, [nr] 3, s. 7-8
                                        2. Zmienić przepisy, zanim zaczną obowiązywać /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rzeczpospolita .- 2001, nr 211, s. C3
                                        • Ustawa o ochronie baz danych
                                         1. Znaczenie świadomości społecznej w przeciwdziałaniu zjawisku nielegalnej produkcji i dystrybucji nagrań dźwiękowych oraz powaga zagrożenia związanego z upowszechnieniem Internetu w świetle badań /Diana Gładyś// Przegląd Policyjny.- 2001, nr 3, s. 141-147
                                         2. Znowu o opracowaniach /Krzysztof Wąsowski.- Muzyka i prawo// Ruch Muzyczny.- 1998, nr 24, s. 36-37
                                         3. Zobowiązania traktatowe Polski w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych /Janusz Barta, Ryszard Markiewicz// Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej.- 1996, s. 99-106
                                         4. Zwielokrotnianie i kopiowanie utworów do własnego użytku osobistego /Agnieszka Kowalik// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1999, nr 9, s. 17-22
                                         1. Handbook of publishing law /Jonathan Kirsch. Los Angeles, 1995,- Rec. Sybilla Stanisławska-Kloc// Państwo i Prawo .- 1996, z. 12, s. 96-98
                                         2. ABC komputerowo-drukarsko-wydawnicze /Robert Krupa, Stanisław Stanuch. Kraków, 1994,- Rec. Janusz Sowiński// Roczniki Biblioteczne.- 1996, z. 1/2, s. 163-167
                                         3. Autor - wydawca: poradnik prawa autorskiego /Andrzej Karpowicz. Warszawa, 1994,- Rec. E[ugeniusz] T[adeusz] Knypl// Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej.- 1995, nr 4, s. 45-46
                                         4. Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji. Toruń 1994,- Rec. Piotr Kardas// Państwo i Prawo.- 1996, z. 2, s. 88-90
                                         5. ABC komputerowo-drukarsko-wydawnicze /Robert Krupa, Stanisław Stanuch. Kraków, 1994,- Rec. Andrzej Tomaszewski; Sławomir Choromański; Stefan Jakucewicz// Wydawca .- 1995, nr 5, s. 30-31
                                         6. Informacja elektroniczna a prawo autorskie: materiały z warsztatów, Warszawa 30 września - 1 października 1999. Warszawa, 2000,- Rec. Przemysław Kasperkiewicz// Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej.- 2001, nr 1/2, s. 52-54
                                         7. Cases and materials on intellectual property /ed. William Rodolph Cornish.- 2 ed. London, 1996,- Rec. Cezary Woźniak// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1999, nr 7/8, s. 32-33
                                         8. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights /William Rodolph Cornish.- 3 ed. London, 1996,- Rec. Cezary Woźniak// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 1999, nr 7/8, s. 28-31
                                         9. Prawo mediów. Warszawa, 2001,- Rec. Ireneusz C. Kamiński// Państwo i Prawo.- 2002, z. 2, s. 101-102
                                         10. Ochrona autorskich dóbr osobistych /Elżbieta Wojnicka. Łódź, 1997,- Rec. Maria Poźniak-Niedzielska// Państwo i Prawo .- 1999, z. 1, s. 97-100
                                         11. Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej /Lech Giliciński. Warszawa, 1997,-Rec. Tomasz Jarocki// Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.- Z. 1 .- (1998), s. 188-191
                                         12. Problemy prawne zawodu dziennikarskiego /Tadeusz Kononiuk, Bogdan Michalski. Warszawa, 1998,- Rec. Elżbieta Czerny-Drożdżejko, Izabela Dobosz// Zeszyty Prasoznawcze.- 1999, nr 1/2, s. 212-214
                                         13. Wynagrodzenia twórców i wynalazców w prawie autorskim i wynalazczym /Andrzej Szewc. Sopot, 1999,- Rec. Gabriela Jyż// Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.- 2000, nr 7/8, s. 42-43
                                         14. Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji. Toruń 1994,- Rec. Krzysztof Wuszt// Postępy Kryminalistyki.- 1997, z. 1, s. 95-100

                                        • Recenzje:


                                         Opracowanie: Hanna Małgorzata Witczak